SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, Hermes Global Lojistik A.Ş. Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.

Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikâyet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikâyet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır.

Sosyal Uygunluk Politikamız aşağıdaki bileşenleri kapsar:

 • Zorla Çalıştırma Yasağı (Gönüllü Çalışma)
 • Çocuk İşgücü Yasağı (Reşit Olmayan Çalışan Bulundurmama)
 • Ayrımcılık Yasağı (Eşitlikçi Yaklaşım)
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler Bakımından Yasalara Uygunluk (Ücret / Maaş)
 • Sağlık ve Güvenlik
 • Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık
 • Yabancı Uyruklu Çalışanlar
 • İnsan Kaçakçılığı / Kaçak İşçi Yasağı
 • Dinlenme Günleri ve Tatiller Bakımından Yasalara Bağlılık
 • İşe Alma ve İstihdam
 • İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)
 • İşçi Disiplin
 • Çevre ve Çevre Güvenliğinin Önemi
 • Gümrük Mevzuatına Uygunluk
 • Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına Saygı
 • Etik İlkelere Uymak
 • Dilek ve Şikayetleri Dinleme ve Değerlendirme

 

 1. Zorla Çalıştırma Yasağı (Gönüllü Çalışma)

İşyerimiz; hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık çalıştırma, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere tüm zorla çalıştırma şekillerini yasaklar, gönüllü çalışmayı esas alır.

 1. Çocuk İşgücü Yasağı (Reşit Olmayan Çalışan Bulundurmama)

İşyerimiz, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. İşyerimiz, tüm pozisyonlarda 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. İşyerimizin çocuk işgücüne ilişkin yasağı, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer tüm yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

 1. Ayrımcılık Yasağı (Eşitlikçi Yaklaşım)

İşyerimiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. İşyerimiz; ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığa karşı bir duruş sergileyerek aynı veya benzer durumda bulunan çalışanlarına her bakımdan eşit ve adil davranmayı benimsemektedir. İşyerimiz için personel seçimi; açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.

 1. Çalışma Saatleri ve Ücretler Bakımından Yasalara Uygunluk (Ücret / Maaş)

İşyerimiz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabaları destekleriz.

 1. Sağlık ve Güvenlik

Şirketimiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlarız.

 1. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

Şirketimiz; paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini ve/veya gelişim önerilerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkan sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

 1. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

Şirketimiz içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarda; iş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. Şirket tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

 1. İnsan Kaçakçılığı / Kaçak İşçi Yasağı

Şirketimiz kaçak işçi çalıştıramaz. Bir çalışanın işten ayrılmak istemesi durumunda, herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

 1. Dinlenme Günleri ve Tatiller Bakımından Yasalara Bağlılık

Şirketimiz; çalışanlarımızın dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamayacaklarına ilişkin yasal hükümlere sıkı sıkıya bağlıdır. Şirketimizde haftada beş gün çalışan personele, iki gün hafta tatili verilir.

 1. İşe Alma ve İstihdam

Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlendikten sonra yine şirket yönetimi tarafından yasalara uygun olarak ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.); eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi nitelikler göz önüne alınarak istihdam gerçekleştirilir.

 1. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

Şirketimiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi“ hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi, KVKK’ya ilişkin olarak Çalışan Aydınlatma Metni ve Güvenlik Sistemleri Tebliği” imzalatılır. Personel yönetmeliği imza karşılığı tebliğ edilir, oryantasyon eğitimi ile tüm bu kural ve kaideler ilgili personele aktarılır.

 1. İşçi Disiplini

Şirketimiz tarafından çalışanların huzurlu ve organize iş ortamında çalışmalarını sağlayarak verimliliği arttırabilmek ve bu bağlamda disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu oluşturulmuştur. Disiplin Kurulu, belirlenen disiplin kurallarının uygulanmasını sağlamakla birlikte çalışanı disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulanmamaktadır.

 1. Çevre ve Çevre Güvenliğinin Önemi

Hermes Global Lojistik A.Ş. olarak amaçlarımızdan biri de Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğini azami ölçüde sağlamaktır. Çevremizin ve faaliyetlerimizden etkilenen tüm tarafların maruz kalabilecekleri riskleri minimize ederek can, mal ve çevre emniyetini tesis etmek; yasal şartları karşılamak ve geliştirmek, bu konudaki bilinç düzeyini yükseltmek ve sosyal sorumluluk anlayışımızın müşterilerimiz dâhil olmak üzere toplumda anlaşılmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır.

 1. Gümrük Mevzuatına Uygunluk

Şirketimiz; gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı her zaman başlıca hedefleri arasında bulundurmaktadır. Bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek tedbirleri azami düzeyde tutmaya büyük önem vermektedir.

 1. Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı

Şirketimiz; tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına saygı göstermeyi, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını kullanan çalışanlar üzerinde baskı kurmamayı ve ayrımcılık yapmamayı taahhüt etmektedir.

 1. Etik İlkelere Uymak

Tabi olduğumuz tüm Kanun ve yönetmeliklere uymayı, ilgili mevzuatlara uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtları şeffaf ve güncel tutmayı, şirketimizde yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha göstermemeyi, çıkar sağlamak ve/veya iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemeyi, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmayı, çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmayı, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumayı Hermes Global Lojistik A.Ş. olarak taahhüt ederiz.

 1. Dilek ve Şikayetleri Dinleme ve Değerlendirme

Şirketimiz; her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletmesi için gerekli şikayet ve öneri mekanizmasını kurmaya, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamaya, çalışanın yapacağı dilek, öneri ve şikayet bildirimlerinde kendisine misilleme yapılmamasına oldukça önem vermektedir.Çevredeki topluluklardan şirket ve/veya çevresel konular (koku, gürültü, atık vb.) ile ilgili gelen şikâyetleri ele almak için de işçilerden gelen şikâyetlerin iletilmesinde olduğu gibi şikâyet ve öneri mekanizmasının kullanılmasını teşvik etmeyi Hermes Global Lojistik A.Ş. olarak taahhüt ederiz.

 

 

tr_TRTurkish