6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

UYARINCA

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Hermes Global Lojistik Anonim Şirketi olarak web sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ve hizmetlerimize gösterdiğiniz  ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Internet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunu işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor   olabilirsiniz.   Internet   sitemizi   ziyaretiniz   sırasında   bize   aktardığınız   ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve sorumlu birimimizin  bulunduğu  ülkede   yürürlükte  olan  veri  güvenliği  kuralları  doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler de içerebilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu’nun  (“KVKK”)  ‘Veri  Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu olan şirketimiz Hermes Global Lojistik Anonim Şirketi (“Hermes Global  Lojistik”) kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu madde uyarınca işbu Aydınlatma Metni,  KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca siz veri sahipleri aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

KVKK’nın 3/1 (ı) maddesinde de veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine,   veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir.

Hermes Global  Lojistik, gerek bu internet sitesi gerekse diğer mecralarda bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz  sebebiyle  KVKK’nun  kapsamında,  ‘veri  sorumlusu’  sıfatına  haiz  olabilir.  Bu çerçevede  ‘veri  sorumlusunun  kimliği’,  Türkiye  Cumhuriyeti  kanunlarına  uygun  şekilde anonim şirket olarak kurulmuş olup, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 300381 sicil numarası ile kayıtlı, 0179064041600020  Mersis Numaralı, şirket merkezi Fulya Mah. Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:16 Şişli / İstanbul adresinde bulunan Hermes Global Lojistik Anonim Şirketi.’dir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Hermes Global  Lojistik’in yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak  için  gerekli  çalışmaların  iş  birimlerimiz  tarafından  yapılması;  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin  hukuki  ve  ticari  güvenliğinin  temini  ve  Şirketimizin  ticari  ve  iş  stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.bogazicigumruk.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Hermes Global Lojistik Anonim  Şirketi  Kişisel  Verilerin  İşlenmesi  ve Korunması Politikası’nda yer verilmiştir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan  kişisel  verileriniz,  Şirketimiz  tarafından  sunulan  ürün  ve  hizmetlerden  sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; bu site üzerinden Şirketimiz ürünlerinin satış ve pazarlamasının yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla  iş  ortaklarımıza,  tedarikçilerimize,  hissedarlarımıza,  kanunen  yetkili  kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.bogazicigumruk.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Hermes Global Lojistik ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz şirketimiz Hermes Global  Lojistik tarafından, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla işbu internet sitesinin kullanımı ile yaptığınız kayıtlar, satış mağazalarımızda doldurduğunuz formlar ve Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler dahil farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel  veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu  Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.bogazicigumruk.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Hermes Global Lojistik Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Hermes Global  Lojistik, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verileriniz ile ilgili olarak şirketimizden talep ettiğiniz bilgilerin teminin ayrıca bir maliyeti  gerektirmesi  hâlinde,  bu  bilgiler  Kişisel  Verileri  Koruma  Kurulunca  belirlenen tarifedeki ücretin ödenmesi koşulu ile temin edilecektir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

SEÇME OLANAKLARI

Yasal zorunluluk ve sözleşmesel ilişkilerimiz sebebiyle kaydettiklerimiz saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek amacı ile yararlanmak istiyoruz. Kişisel Verilerinizi bu amaçla kullanmamıza izin vermek sizin inisiyatifinizde olup, onay vermemeniz veya daha önce vermiş olduğunu onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla kullanımlarına son verilecektir.

 

ÇEREZLER (COOKİELER)

Kullanıcıların tercihlerinin izlenmesi amacıyla internet sitemizde cookieler kullanılmaktadır. Cookieler,  bilgisayarınızın  sabit  diskine  bırakılan  küçük  dosyalardır.  Bu,  navigasyonu kolaylaştırır ve internet sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet  sitelerimizin  içeriklerini  sizin  gereksinimlerinizi  daha  iyi  karşılayacak  biçimde oluşturabilir,  dolayısıyla  size  sunduğumuz  hizmeti  de  iyileştirebiliriz.  Cookieler;  sizin bilgisayarınızdan  daha  önce  internet  sitemize  erişilip  erişilmediğini  saptamak  için  de kullanılabilir.

Internet sitemizi cookieler olmaksızın da kullanabilirsiniz Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser ayarlarında *cookie     engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Ancak birçok browserın cookieleri otomatik olarak kabul ettiği ve cookie kabul  etmemeniz  halinde  internet  sitemizi  kullanımınızın  sınırlanabileceğini  hususunda dikkatinizi çekmek isteriz.

 

VENLİK

Şirketimizce toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine  engel  olmak  amacıyla  koruyor  ve  bu  amaçla  bir  kısım  güvenlik  önlemlerini uyguluyoruz.  Güvenlik  önlemlerimiz  teknolojik  ilerlemeler  ile  birlikte  sürekli  gelişme içerisindedir.

 

BİLGİ EDİNME HAKKI

KVKK kapsamında Şirketimiz tarafından kaydedilen kişisel verilerinizin var olup olmadığını hususunda size bilgi ve varsa, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Kişisel Verileriniz ile ilgili bilgi edinmek istemeniz halinde ekli başvuru formunu doldurarak, şirketimize göndermenizi rica ediyoruz. Talebiniz 30 gün içinde cevaplanacaktır.

tr_TRTurkish