6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

UYARINCA

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNE TANINAN HAKLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN

BAŞVURU FORMU

06 Nisan 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698   Sayılı   Kişisel   Verilerin Korunması  Kanunu’nun  (“KVKK”)  11. Maddesinde kişisel veri sahiplerine belirli haklar tanınmıştır. Veri sorumlusu sıfatıyla ticari merkezi Ömerli Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No:2 Arnavutköy / İSTANBUL adresinde bulunan şirketimiz Hermes Global Lojistik Anonim Şirketi tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, bu formu eksiksiz ve açık bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra yukarıda belirtilen adresimize elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile iletmenizin ardından en geç 30 (otuz) gün içinde başvurunuzu yanıtlandıracağız.

Başvurunuzda şirketimize sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya talebinizin yerine getirilmesinin öngörülen dışında bir maliyet gerektirmesi halinde sizinle iletişime geçecek ve işlemlerin devamı için onayınızı isteyeceğiz.

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca hazırlanan iş bu form ile şirketimize başvurma hakkı, kişisel  veri  sahibinin  doğrudan  kendisine  aittir.  Üçüncü  şahıslara  adına  yapılacak başvurularda, ilgili şahsı temsile uygun bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir.

1-  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Ad-Soyad
T.C. Kimlik Numarası
Telefon Numarası
Adresi
Elektronik posta adresi
Şirketimiz ile olan ilişkiniz ve başlama ve sona erme tarihi

2-  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

KVKK   kapsamında   veri   sorumlusu   olan   şirketimizden,   Kanun’un   11.   maddesi kapsamında talep edebileceğiniz haklar aşağıda sıralanmış olup, talebinize uygun ifadenin yanında yer alan bölüme ✓ işaretini koymanız yeterlidir.

Şirketinizce işlenen kişisel verilerim var mı, varsa bunlar nelerdir?
Kişisel verilerimi işleme faaliyet ve yöntemleriniz nelerdir?
Kişisel verilerimin şirketinizce işlenme amacını nedir?
Kişisel verilerim bu amaca uygun işlenmekte midir?
Kişisel verilerimin şirketiniz dışında yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Bu kişiler kimlerdir.
Şirketinizce işlenen ve/veya üçüncü şahıslara aktarılan kişisel verilerimdeki eksikliğin giderilmesi ve/veya güncellenmesini talep ediyorum.
Şirketinizce işlenen ve/veya üçüncü şahıslara aktarılan kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesi, anonimleştirilmesini talep ediyorum.
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

3-  TALEP KONUSUNA İLİŞKİN VERİ SAHİBİNİN AÇIKLAMALARI

Yukarıda  2.  Maddede  belirtilen  talebinize  ilişkin  kısa  açıklamalarını  aşağıdaki bölümde belirtiniz.

4-  BAŞVURU FORMUNA EKLENEN BELGELER

Başvurunuza eklediğiniz belgelerin sıra numarası ve adıyla aşağıdaki tabloya yazınız. Lütfen  başvuru  formu  ekinde  orijinal  belge  ibraz  etmeyiniz.  Orijinal   belgeler gerektiğinde şirketimizce sizden istenecektir. Başvuru formunun ekinde sunacağınız orijinal belgelerin kaybı veya zarar görmesinden şirketimiz sorumlu tutulamayacaktır.

No Belge Adı

5-  BİLDİRİM YÖNTEMİ

İşbu başvurunuza şirketimizce verilecek cevapların tarafınıza iletim yöntemini lütfen aşağıda ilgili yöntemin yanına ✓ koymak suretiyle işaretleyiniz.

Başvuru  formunun  1.  Maddesinde  belirtilen  posta  adresime  yazılı olarak
Başvuru formunun 1. Maddesinde belirtilen elektronik posta adresime yazılı olarak
Başvuru   formunun   1.   Maddesinde   belirtilen   telefonum   aranmak suretiyle sözlü olarak

6-  BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Şirketinize yapmış olduğum işbu başvuruda belirttiğim tüm taleplerimin KVKK’nın 13. maddesi  uyarınca  değerlendirilerek tarafıma  bilgi  verilmesini  talep ediyorum.  Bu amaçla başvuruda tarafınıza verdiğim belge ve bilgilerimin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu, bu bilgilerin başvurumun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, cevabın tarafıma ulaştırılması amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel Veri Sahibi/Vekili

Ad/Soyad: Tarih: İmza:

 

 

 

 

KVKK Bilgi Edinme Formunu İndirebilirsiniz

 

tr_TRTurkish