SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

Our social compliance policy includes the standards we created by working as a team, based on our basic principle and values with all our business partners. Our aim is to make sure that Hermes Global Lojistik A.S. Social Compliance Policy becomes company culture. Therefore, social compliance standards have been created and started to be applied. As well as creating product and service with this social compliance standard, this policy undertakes to give all the rights of the employees arising from the standards within the framework of the laws, to comply with occupational health and safety rules, to be sensitive to the environment, to create a workplace environment where there is open and honest communication, respect and value among employees. Social compliance policy is announced with trainings to all of our employees, our supplies are informed and our suppliers are evaluated according to these criteria.

In the scope of this policy, no sanction or punishment acts are applied to the employees who mention their concerns, worries and complaints; suggestion, wish and complaint boxes are used for them to mention their concerns and worries. Employees can clearly mention all their opinions, requests, complaints and suggestions in the boxes and these are evaluated by the executives and necessary improvement activities are carried out for areas open to improvement.

Our social compliance policy includes these components:

 • Zorla Çalıştırma Yasağı (Gönüllü Çalışma)
 • Çocuk İşgücü Yasağı (Reşit Olmayan Çalışan Bulundurmama)
 • Ayrımcılık Yasağı (Eşitlikçi Yaklaşım)
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler Bakımından Yasalara Uygunluk (Ücret / Maaş)
 • Health and Security
 • Commitment to Society and Shareholders
 • Foreign-National Employees
 • İnsan Kaçakçılığı / Kaçak İşçi Yasağı
 • Dinlenme Günleri ve Tatiller Bakımından Yasalara Bağlılık
 • Hiring and Employment
 • Labor Contract (Employer Contract)
 • Discipline of Employees
 • Çevre ve Çevre Güvenliğinin Önemi
 • Labor Contract (Employer Contract)
 • Compliance to Custom Legislation
 • Abiding by Ethical Principles
 • Dilek ve Şikayetleri Dinleme ve Değerlendirme

 

 1. Zorla Çalıştırma Yasağı (Gönüllü Çalışma)

İşyerimiz; hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık çalıştırma, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere tüm zorla çalıştırma şekillerini yasaklar, gönüllü çalışmayı esas alır.

 1. Çocuk İşgücü Yasağı (Reşit Olmayan Çalışan Bulundurmama)

İşyerimiz, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. İşyerimiz, tüm pozisyonlarda 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. İşyerimizin çocuk işgücüne ilişkin yasağı, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer tüm yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

 1. Ayrımcılık Yasağı (Eşitlikçi Yaklaşım)

İşyerimiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. İşyerimiz; ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığa karşı bir duruş sergileyerek aynı veya benzer durumda bulunan çalışanlarına her bakımdan eşit ve adil davranmayı benimsemektedir. İşyerimiz için personel seçimi; açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.

 1. Çalışma Saatleri ve Ücretler Bakımından Yasalara Uygunluk (Ücret / Maaş)

İşyerimiz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabaları destekleriz.

 1. Health and Security

Şirketimiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlarız.

 1. Commitment to Society and Shareholders

Şirketimiz; paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini ve/veya gelişim önerilerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkan sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

 1. Employing Foreign-National Employees (Employment of Foreign Employees)

Şirketimiz içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarda; iş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. Şirket tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

 1. İnsan Kaçakçılığı / Kaçak İşçi Yasağı

Şirketimiz kaçak işçi çalıştıramaz. Bir çalışanın işten ayrılmak istemesi durumunda, herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

 1. Dinlenme Günleri ve Tatiller Bakımından Yasalara Bağlılık

Şirketimiz; çalışanlarımızın dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamayacaklarına ilişkin yasal hükümlere sıkı sıkıya bağlıdır. Şirketimizde haftada beş gün çalışan personele, iki gün hafta tatili verilir.

 1. Hiring and Employment

Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlendikten sonra yine şirket yönetimi tarafından yasalara uygun olarak ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.); eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi nitelikler göz önüne alınarak istihdam gerçekleştirilir.

 1. Labor Contract (Employer Contract)

Şirketimiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi“ hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi, KVKK’ya ilişkin olarak Çalışan Aydınlatma Metni ve Güvenlik Sistemleri Tebliği” imzalatılır. Personel yönetmeliği imza karşılığı tebliğ edilir, oryantasyon eğitimi ile tüm bu kural ve kaideler ilgili personele aktarılır.

 1. Discipline of Employees

Şirketimiz tarafından çalışanların huzurlu ve organize iş ortamında çalışmalarını sağlayarak verimliliği arttırabilmek ve bu bağlamda disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu oluşturulmuştur. Disiplin Kurulu, belirlenen disiplin kurallarının uygulanmasını sağlamakla birlikte çalışanı disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulanmamaktadır.

 1. Çevre ve Çevre Güvenliğinin Önemi

As Hermes Global Lojistik A.S., one of our purposes is to provide maximum Environmental and Occupational Health and Safety. By minimizing the risks that our environment and all parties affected by our activities may be exposed to, to provide the safety of life, property and the environment, to meet and develop legal requirements, to raise the level of awareness on this issue and to ensure that our perspective of social responsibility is understood by the society, including our customers, are among our priorities.

 1. Labor Contract (Employer Contract)

Şirketimiz; gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı her zaman başlıca hedefleri arasında bulundurmaktadır. Bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek tedbirleri azami düzeyde tutmaya büyük önem vermektedir.

 1. Organizing and Bargaining Rights

Şirketimiz; tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına saygı göstermeyi, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını kullanan çalışanlar üzerinde baskı kurmamayı ve ayrımcılık yapmamayı taahhüt etmektedir.

 1. Abiding by Ethical Principles

Tabi olduğumuz tüm Kanun ve yönetmeliklere uymayı, ilgili mevzuatlara uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtları şeffaf ve güncel tutmayı, şirketimizde yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha göstermemeyi, çıkar sağlamak ve/veya iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemeyi, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmayı, çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmayı, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumayı Hermes Global Lojistik A.Ş. olarak taahhüt ederiz.

 1. Dilek ve Şikayetleri Dinleme ve Değerlendirme

Şirketimiz; her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletmesi için gerekli şikayet ve öneri mekanizmasını kurmaya, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamaya, çalışanın yapacağı dilek, öneri ve şikayet bildirimlerinde kendisine misilleme yapılmamasına oldukça önem vermektedir.Çevredeki topluluklardan şirket ve/veya çevresel konular (koku, gürültü, atık vb.) ile ilgili gelen şikâyetleri ele almak için de işçilerden gelen şikâyetlerin iletilmesinde olduğu gibi şikâyet ve öneri mekanizmasının kullanılmasını teşvik etmeyi Hermes Global Lojistik A.Ş. olarak taahhüt ederiz.

 

 

en_GBEnglish